Select Page

जरआपणसुपरमार्केटकिंवाकिराणामालदुकानउघडण्याचीयोजनाकरीतअसालआणिमनातहामोठ्ठाप्रश्र्नअसेलकिभारतातसुपरमार्केटकसउघडलजातबर, तरहालेखआपणांसकाहीमुख्ययुक्त्यानक्कीचपुरवेल.

असेधाडसीउपक्रमसुरुकरण्यातबरेचकाहीबारकावेअसतातज्यासाठीलगेचचखूपमोठीगुंतणुकगरजेचीअसते. म्हणुनह्याबारकाव्यांचेनिराकरणजरसुरवातीलाचकेलेगेलेनाहीतरह्यामुळेनंतरच्याटप्प्यांवरखूपचसमस्याशकतातआणित्यावेळीमाघारहीघेतायेणशक्यनसत. म्हणुनचह्याछोट्यासमस्यांवरीलउपायांचाचौफेरपणे, फारखोलआणिविवेकपूर्णविचारआजचकेलेलाबराम्हणजेनंतरच्याटप्प्यांवरमोठ्यासमस्यायेणारनाहीत.म्हणूनच, याउपाययोजनांवरचिंतनकरणेआणिनंतरआजजरकारवाईकेलीनाहीतरयाछोट्याछोट्यामुद्द्यांचासामनाकरावालागेलज्यामुळेनंतरच्याकाळातमोठ्याअडचणीयेऊशकतात.

म्हणुनचअसेकाहीबारकावेनजरेतुनसुटूनयेतह्यासाठीकिराणामालव्यवसायसल्लागारकिंवासुपरमार्केटस्थापनासल्लागारासारख्यास्वतंत्रतज्ञांचीसेवावापरल्यानेआपणांससुरवातीचेडिझाइनआणिसेटअपकरण्यातमदतमिळेल. हेस्वतंत्रसल्लागारत्यांच्यासंबंधितअनुभवानेआणिकौशल्यानेतसेचह्याउद्योगातीलनवीनप्रथा(trend) , ग्राहकांचाबदलणाराकलआणिप्राधान्येयांच्याज्ञानतरअसचपणह्याउद्योगातीलस्पर्धात्मकता(Competition)  हीतेजाणतात.

ह्यालेखात, नविनसुपरमार्केटकिंवाकिराणामालदुकानसुरुकरण्यासाठीलागणार्‍यादहाप्राथमिकघटकांचीआपणचर्चाकरणारआहोत.

1. Business Modelव्यवसायमॉडेल

व्यवसायमॉडेलमध्येआपणह्याकिराणामालकिंवासुपरमार्केटव्यवसायातुनआपणांसउत्पन्नकसेमिळेलआणित्यातुननफाकितीमिळेलयाचागोषवाराकाढतो(हेशोधण्याचाआम्हीप्रयत्नकरतो).उत्पादांच्यासमानतेमुळेउत्पादांच्याबाबतीतीलयूएसपीनिर्माणकरणेकठिणअसते. सद्यकिराणामालदुकानदारआणिसुपरमार्केटसहीत्यांच्यासेवापुरवठाआणिअमूर्तघटकांद्वारेस्वत:पुरतेएकस्थानबनवुनआहेत. मोठे-मोठेब्रँडसग्राहकअनुभवांसाठीआवश्यकतसेचवाढीवपायाभूतसुविधाआणितंत्रज्ञानाद्वारेनावकमावुनतिथेमूल्यवर्धनकरतात. (ग्राहकांचाअनुभववाढविण्यासाठीआणितेथेमूल्यवर्धितकरण्यासाठीमोठेब्रँडइमारतआणिपायाभूतसुविधाआणितंत्रज्ञानावरअधिकखर्चकरतात.)ह्यापडद्यामागच्यानावकमावण्यानेआणिमूल्यवर्धनाच्याप्रयत्नांमुळेचह्याउद्योगातीलयशस्वीव्यवसायत्यांच्याग्राहकांनाआकर्षितकरुनराखण्याचीशिकस्तकरतातज्यामुळेउत्पन्नआणिनफानिर्मितीवाढते.

इच्छुकउद्यमीजे(रिटेल)सुपरमार्केट / किराणामालव्यवसायसुरुकरुइच्छितातत्यांच्यासाठीएकमहत्वाचाघटकआहे, तोम्हणजेदुकानाचीजागा. आतासुपरमार्केटसाठीजागेचाइष्टतमआकारकितीअसावालागतो?(आतासुपरमार्केटसाठींकितीजागालागायलापाहिजे)आपल्याकिराणाव्यवसाययोजनेतील (किंवाएखाद्यासुपरमार्केट) गुंतवणुकीसाठीआपलेबजेट (खर्चकरण्याचीताकद) कितीआहेह्यावरचहेसर्वअवलंबुनअसते. बरआणखीनहीएकपर्यायआहेतोम्हणजेजागाखरेदीकरणेकिंवाभाडेतत्वावरघेणे, ह्यासाठीविश्र्लेषण(अनल्य्सिस)जरुरीआहे.

आपल्यागुंतवणुकीवरीलवांछितपरतावा (रिटर्नऑनइन्व्हेस्टमेंट / आयओआय) कितीअसावाआणितोमिळुशकतोका? जरआपणमोठेदुकानउघडण्याचाविचारकरतअसालतरगुंतवणुकहीमोठीचअसेल. ह्याचाप्रभावआपल्याब्रेकइव्हन (उद्योगातसर्वखर्चवजाकेल्यानंतरज्याकालावधीकिंवाबिंदूपासुननफामिळणेसुरुहोते) विश्र्लेषणावर(अनल्य्सिस)नक्कीचपडेल.गुंतवणुकीचीभारीकिंमतपरतकरण्याचाप्रभावहीआपल्यानफ्यावरहोईल. भारतातसुपरमार्केटकसेउघडायचेयाचीउत्तरेशोधणइतकहीसोपनाहीआहे. आपलानेहमीचाबाणासोडुनधाडसीव्हायलाहव, बाहेरबाजारातजाऊनलोकांशीभेटीगाठीकरायलाहव्यात, त्यांनायोग्यप्रश्र्नविचारतायायलाहवेत, किंवाकिरकोळीतीलतज्ञांचीअथवाकिरकोळ(रिटेल)किराणासल्लागारांचीमदतघ्यायलाहवी.

2. Locationस्थान

रिटेलसुपरमार्केटव्यवसाययोजनेतीलपुढचामहत्वाचाविचारम्हणजेआपल्यासुपरमार्केटचेस्थानकोणतेअसायलाहवे. हामहत्वाचानिर्णयह्याटप्प्यावरआपणएकदाचघेऊशकताआणिनंतरजरवर्दळअपेक्षेपेक्षाकमीअसलीतरजागाबदलणेशक्यहोतनाही. म्हणुनह्याधोरणात्मकनिर्णयाचाआपणपरिणामांच्यासंदर्भानेखोलवरविचारकरायलाहवा.

बहुतेकसुपरमार्केटसल्लागारअससुचवितातकिस्थानिकलोकांनायेणसोयीचहोईलअशीजागाआदर्शअसते. ह्याप्रमाणाप्रमाणेगर्दनिवासीक्षेत्रे(रहिवासी क्षेत्र)किंवाव्यापारीक्षेत्रेयाठिकाणीजास्तवर्दळआणित्यामुळेजास्तविक्रीहीहोण्याचीसंभावनाअधिकअसते.

दुकानाचेहेचस्थानअसतेजेजास्तप्रमाणावरवर्दळीचेप्रमाणठरविते. उदा. एखाद्याचांगल्यासुस्थापितसुपरमार्केटजवळ(सुप्रसिद्ध सुपरमार्केट)ज्यासत्याभागातीलस्थानिकलोकगेलेकाहीवर्षपसंदकरीतआहेत, त्याजवळजरदुसरेएखादेनविनसुपरमार्केटउघडलेगेलेतरलोकांचेलक्षआकर्षुनघेण्यासकाहीजास्तत्रासहोणारनाहीतसेचवर्दळहीआपोआपवाढेल.

स्थानासाठीआणखीनएकविचारकरावालागतोआणितोम्हणजेज्याक्षेत्रातीलरहिवाशीभागातदुकाननाहीआणिस्थानिकलोकांनासध्यातरीकिराणामालखरेदीसाठीत्यारहिवाशीभागाच्याबाहेरचपडावेलागते.

3. Store Layout Finalizationदुकानाचीरचनाठरविणे

किराणामालआणिसुपरमार्केटच्याव्यवसायातदुकानाचीरचनाहाफारमहत्वाचाघटकठरतो. रिटेलउद्योगातीलनफातत्वाच्यामहत्वाचेपरिमाणअसतेप्रतिचौ. फूटमिळणारानफाआणिहामुख्यत्वेकरुनदुकानाच्यारचनेवरअवलंबुनअसतो. अलिकडेकिराणादुकानाचेरचनासल्लागारहीभरपूरआहेतजेदुकानाचीजागा,इष्टतमरचनाकरण्यासाठीवापरण्यातमदतकरतातजेणेकरुनप्रत्येकश्रेणीतीलजास्तउत्पादतसेचमालाचाभरणाकेलाजाऊशकतोज्यामुळेउच्चपरतावामिळतो.

दुसरामहत्वाचापैलुइथेअसाआहेकिचोरीआणिउचितसाठवणनसल्यानेहोणारेनुकसान. दुकानाचीरचनाचांगलीम्हणजेतपशीलातजाऊनमालचेयोग्यप्रदर्शनआणिसाठवण, अशीअसल्यासअशासमस्यांनाटाळलेजाऊशकते.

हाहीएकवेळचाचनिर्णयअसणारआहेकारणदुकानाचीरचनाआपणप्रत्त्तकआठवद्यालाबदलुशकतनाहीत. जरीआपणछोट्यामोठ्याअॅडजस्टमेंटस (समायोजन) केलेतरीदीर्घकालिकएकुणरचनातीचरहाणारअसते. म्हणुनचआपणसुपरमार्केटसेटअपसल्लागाराचीमदतघेऊनहेकामस्वत:साठीआणिआपल्याव्यवस्थापनगटासाठीथोडसोपकरवुशकता.

प्रख्यातकलानिर्देशकआणिआयबीएम, यूपीएसतसेचएनरॉनच्यालोगोमागीलसुपिकडोकेअसणारेपॉलरँडम्हणालेत, “डिझाईनहेआपल्याब्रँडचेमूकअँबॅसेडरअसतात.”तरदुकानाचीरचनाआणिडिझाइनबनवितानायोग्यनिर्णयघ्या.

4. Brandingब्रँडिंग

ब्रँडिंगम्हणजेफक्तसुरेखअसालोगो, छानशीवेबसाईटकिंवामनोवेधकटॅगलाईननसते. थोडक्यातसांगायचझालतरतोएकअनुभवअसतो. डीडीबीग्लोबलच्याचीफक्रिएटिव्हअधिकारीअमिलकसियायनीम्हटल्याप्रमाणेब्रँडहेफक्तएकउत्पादकिंवावचनकिंवाभावनानसतेतरकंपनीविषयीच्याआपल्यासर्वअनुभवानेबनलेलातोएकसंबंधअसतो. ह्यापूर्णब्रँडिंगप्रक्रियेचाहेतुहाचअसतोकिग्राहकांनाअसाअनुभवदेणेकितेपरतआपल्याकडेचयेतरहातीलआणिकाहीकाळातचआपलेनिष्ठावंतग्राहकबनुनरहातील. आपल्यासुपरमार्केटब्रँडचीहीचलिटमसचाचणीअसेल.

आपल्यासुपरमार्केटमधीलसर्वकाहीयाअद्वितीयअनुभवाचेप्रतिबिंबअसलेपाहिजेआणितेग्रहकांनाअनुभवासयायलाहवे. मगतीआपल्यादुकानाचीआंतर्सज्जाअसोकिंवापॅकेजिंगचीप्रतअसो, उत्पादाचीप्रतअसोवाबिलिंगच्यावेळीग्राहकांबरोबरहोणारासुसंवादअसोकिंवाआपलालोगोहीअसुशकतो, ह्यासर्वातुनआणिह्याश्रेणीशीकिंवाब्रँडिंगशीअशाचसंबंधितपरस्परप्रतिक्रियांतुनहीमूल्यनिर्मितीदिसुनआलीपाहिजेआणिग्राहकांसाठीएकअद्वितीयअसाअनुभवप्रत्येकवेळी, त्यांनादुकानातुनबाहेरपडतानामिळायलाहवा.

5. Employeesकर्मचारी

असेम्हटलेजातेकिंवाएकअशीहीविचारधाराआहे,ज्यानुसारकुशलआणिआनंदीकर्मचार्‍यांमुळेग्राहकखुशहोतातज्यामुळेजास्तनफामिळतोआणिभागधारकहीखुशहोतात. जगभरातह्याविचारसरणीचेपुष्कळसमर्थकआहेतआणिह्याच्याखरेपणावरप्रश्र्नकेलेजातनाहीत. आपलीसुपरमार्केटव्यवसाययोजनाजरयशस्वीकरायचीअसेल, तरआपलेकर्मचारीह्यातमोठ्ठीचभूमिकानिभावतीलकारणतेचतरआपल्याकंपनीचेप्रतिनिधीत्वग्राहकांनाकरतातआणिसर्वकाहीत्यांच्यावरचतरअवलंबुनअसते. म्हणुनपात्र, आनंदीआणिग्राहकाभिमुखकर्मचारीहेआपल्याब्रँडआणिव्यवसायासाठीफारचमहत्वाचेअसतात. चांगल्याप्रतिचेकर्मचारीराखण्याचीसुनिश्र्चितीकरण्यासाठीत्यांच्यानेमणुकीपासुनतेबढतीपर्यंत, पुष्कळकाहीगोष्टीकेल्याजाऊशकतात. ज्यातयेतात, आपल्यासंस्थेचीरचना, कामाचेडिझाईन, कामाचेविश्र्लेषण, मुनष्यबळयोजना, त्यांच्याभूमिकाआणिजबाबदार्‍या, प्रशिक्षणआणिविकसन, पगाररचनावगैरे.

6. Merchandising and Purchaseमालाचेस्त्रोतआणिखरेदी

मालमागवण्याच्यायोजनेतइथेयेईलआपल्यासुपरमार्केटमध्येआपणजोमालविकूइच्छितात्याउत्पादांचीश्रेणी. हेदोनमोठ्याघटकांवरअवलंबुनअसेल – मागणीआणिपुरवठा. ज्याउत्पादांचीआणिउत्पादब्रँडचीमागणीनेहमीचअसतेअसामालभरण्याचीनेहमीचशिफारसकेलीजाते. अशाउत्पादांसाठीपुरवठाहाबहुधामर्यादशीलघटकनसतोपणलोकप्रियब्रँडचेउत्पादकतसेचवितरकदेतअसलेलीमार्जिन (किंमतीवरीलनफा) हीकमीअसुअसते. त्याचसमानउत्पादासाठीपुष्कळसेइतरस्पर्धात्मकब्रँडसआणिपुष्कळसेएसकेयूहीअसुशकतात. इथेग्राहकाचीमागणीविचारातघ्यायलाहवी.

उत्पादकक्षेत्रात,योजनाआणिप्राथमिकतेशीखरेदीविभागचांगलाचपरिचितअसायलाहवा. नाहीतर, त्यांनाप्रत्येकवेळीसल्लादेण्याचीगरजभासल्यासखरेदीप्रक्रियेतउशीरहोऊशकतोज्यामुळेविक्रीचेमोकेहातातुननिसटतील.

7. SOPsएसओपी

जेव्हासर्वविभागातीलआपल्यासर्वचकर्मचार्‍यांनात्यांचीकर्तव्येआणिजबाबदार्‍यास्पष्टपणेमाहितीअसतातफक्ततेव्हाचतेत्यांचीकामचांगल्यारीतीनेपारपाडूशकतात. आतासगळ्यांसाठीचअशीस्पष्टताकशीबरसाध्यकरतायेईल? तरउत्तरआहेएसओपी. प्रत्येककामआणिकार्यक्रमासाठीएसओपीम्हणजेएकमार्गदर्शकनकाशा (रोडमॅप) आहे. एखादेकामकिंवाकार्यकरण्यासाठीएसओपीत्यातीलप्रत्येकचरणांचेमार्गदर्शनकरते. एसओपीचेचांगलेयोजनआणिदस्तावेजीकरण (डॉक्युमेंटेशन) करायलाहवे. ह्यामुळेव्यक्तिनिष्ठताआणिशंकादूरहोतात. ह्यामुळेपर्यवेक्षण, निरीक्षणआणिसुधारणाकरण्याससोपेजाते. वित्त, मानवसंसाधन, दुकानाचेकामकाज, मालस्त्रोत, खरेदी, मालाचीसूचीवगैरेप्रत्येकविभागासाठीवेगळीएसओपीतयारकरायलाहवी.

8. Grocery store management softwareकिराणादुकानव्यवस्थापनसॉफ्टवेयर

व्यवसायसॉफ्टवेयरअॅप्लिकेशन्समुळेमिळणार्‍यातरफेच्याकामातुनव्यवसायाचाकामकाजीखर्च, खासकरुनदीर्घकालिक, चांगलाचकमीहोतो.

छोटेसेदुकानचालविणेहीवेगळीचगोष्टआहेआणिसुपरस्टोरचालविणेहेफारचवेगळीगोष्टआहे. ह्यातविविधव्यावसायिकप्रक्रियाआणिकामकाजअसतेजेपूर्णव्यवसायाचीचाकगतिमानठेवण्यासाठीसमपातळीवरचालणेगरजेचेअसते.

योग्यव्यवसायसॉफ्टवेयरअॅप्लिकेशन, जेठराविकव्यवसायस्ट्रॅटेजितसेचदैनंदिनकार्यगरजांसाठीसमायोजितकेलेलेअसतेतेगुंतागुंतीच्याव्यावसायिककार्यांनाहीफक्तकाहीक्लिक्सआणिथोडेसेइनपुटदिल्यानेसोपेकरते. असेसॉफ्टवेयर, पूर्णव्यवसायाच्यासगळ्यासिस्टममध्येघातलेलाडेटाकेंद्रीतकरुनगोळाकरतातज्यांचाउपयोगत्यासंबंधितडेटातप्रवेशकरणार्‍याप्रक्रियामालकांनात्यांच्यासंबंधितविभागातीलनिर्णयघेण्यासाठीकरतायेतो.  ह्यामुळेऑटोमेशनहोते, माहितीचीअचूकताराखतायेतेआणिचटपटनिर्णयघेतायेतात.

साधचउदाहरणद्यायचझालतर, बिलिंगसॉफ्टवेयरवापरल्यासग्राहकांनाबिलिंगकाऊंटरवरफारचकमीवेळथांबावलागतकारणडेटादिल्याबरोबरकाहीसेकंदातचबिलतयारहोत. दुसरउदाहरणम्हणजे, ऑटोरिप्लेनिशसिस्टम (एआरएस) (मालआपोआपपुन्हाभरण्याच्याप्रणाली) ज्यातजेव्हाकाहीकिंवाएकाद्याउत्पादमालाचीसंख्यापरतऑर्डरदेण्याच्यापातळीवरपोचतेतेव्हात्याउत्पादमालाचीऑर्डरआपोआपदिलीजाते.

योग्यआयटीआणिऑटोमेशनटूलसवापराने, किराणाव्यवसायनफामार्जिनचांगलीमिळते. पुढेजाऊन, चांगल्याव्यवसायसमजाबरोबरचमाहितीपूर्णनिर्णयघेण्यासाठीकिरकोळीचेविश्र्लेषणहीवापरतायेते.

9. Marketing Planविपणनयोजना

विपणनहेकल्पनेपासुनसुरुहोते. हीकल्पनाअसतेकाहीतरीमूल्यनिर्मीतीची; काहीहीज्यामुळेसमस्यांचेनिराकरणहोईलकिंवागरजभागेल. ह्याकल्पनेपासुनचसर्वकाहीउद्भवते. सुपरमार्केटसाठीविपणनप्रश्र्नअसतोकि,’आपणकायमूल्यदेतआहोत’. लोकसुपरमार्केटमध्येफक्तवस्तुखरेदीसाठीजातनाहीत, लोकजातात, जाहिरातींपासुनतेखरेदीकेल्यानंतरपार्किंगजागेतुनबाहेरपडेपर्यंतयेणार्‍यापूर्णआणिसमाधानकारकअनुभवासाठी. पणमगलोकदुसर्‍याएखाद्यासुपरमार्केटमध्येनजाता, एकाठराविकचसुपरमार्केटमध्येकाजातात?

 • विपणनाचाआवाकाफारचमोठाआहेपणआपणत्यासकाहीसाध्याप्रश्र्नांपर्यंतसंक्षिप्तकरुशकतो, ज्याचीउत्कृष्टसंभवउत्तरे, व्यावसायिकआणिउद्दयमींनीशोधण्याचीगरजआहे:
 • आपलीव्यवसायकल्पनाकोणतेमूल्यदेते?
 • आपणकायदेऊकरीतआहात?
 • त्याचावापरकोणालाहोणारआहे?
 • ग्राहकांनीआपल्याब्रँडलाकसेओळखावेअसेआपल्यालावाटते?
 • हेपैशाच्यामोलाचेआहेकाय?
 • तेग्राहकांपर्यंतकसेपोचेल?
 • ग्राहकांनाआपल्याब्रँडविषयीचीमाहितीकशीमिळेल?

10. Launch Preparationतयारीसुरुकरा

इथुनचतरदुकानउद्घाटनाच्यातयारीचीशेवटचीक्षणमोजणीसुरुहोते. हेफक्तरिबनकापूनकौटुंबिकआणिमित्रपरिवारांच्याउपस्थितहोण्याइतकचसीमितनाही. हाचतरदिवसआहेकिनविनउद्घाटनकेलेल्यारिटेलमालदुकानाला, त्यातयेणार्‍याग्राहकांच्याचेहर्‍यावरदिसणारेउत्साहाचेआणिपहिल्यांदाचकाहीतरीनाविन्यपूर्णचांगलाअनुभवमिळतोययाचाआनंददिसायलाहवाय. दुकानउद्घाटनाचीतयारीकरण्यासाठीथोडीयोजनाआणिविपणनधोरणाचीगरजअसते.

स्थानिकपातळीवरमन:पूर्वकप्रचारात्मकगाजावाजाकरायचीइथेगरजआहे. दुकानउद्घाटनाच्याएकमहिनापूर्वीपासुनचदुकानाच्याउद्घाटनाबाबतअशाप्रचारात्मकमोहिमासुरुकरुनत्याचीतीव्रताउद्घाटनाचादिवसजसाजवळयेईलतशीवाढविल्यासफारचचांगलेहोईल. सणासुदीच्यादिवशीदुकानउद्घाटनाचीप्रथाआताजुनीझाली, लोकांनीत्यांच्यायोजनात्याच्याखूपआधीचआखलेल्याअसतात. वीकएँडलामोफतबियरदेणेहीचांगलेचालेल.

Conclusionनिष्कर्ष

सुपरमार्केटउघडणेहेफारकष्टाचेकामअसुशकते. पणकाहीमहिनेघालवुनकेलेलेचांगलेयोजनआणिसुपरमार्केटव्यवसायसल्लातज्ञांचेमार्गदर्शन, ह्यातुनआपल्यालातारुशकते. कष्टासपर्यायनाही. चांगलीटीमतरहवीच, हेतरआपणफारपूर्वीचसुरुकरुशकतो. आम्हीफक्त१०महत्वाच्याविचारधारांवरचर्चाकेलीआहे. ह्यावाचुनत्यांनाआपल्यापद्धतीनेसमायोजितकरुनवापराकारणआपलेयोजनहेआपल्याव्यवसायकल्पनांनापूरकअसायलाहवे.

About Usआमच्याबाबत

यूवररिटेलकोच(वायआरसी) हीभारतातीलएकरिटेलसल्लागारआणिइकॉमर्सआऊटसोर्सिंगकंपनीआहे, जीविविधउद्योगांनारिटेल, इकॉमर्समधीलआणिरिटेलऑम्निचैनेलसेवापुरविते. सुपरमार्केटरिटेलसल्लागारीत, दुकानव्यवस्थापनमॅन्युअल, डिजीटलमार्केटिंगस्ट्रॅटेजी, लेआऊटप्लॅनिंग (रचनायोजना), इन्व्हेंटरीप्लॅनिंग (मालसाठवणयोजना), आयटीसिस्टमइन्टेग्रेशन(आयटीप्रणालीएकत्रीकरण), लाँच(दुकानउद्घाटनाचा) कार्यक्रमवगैरेसहकिराणामालकिंवासुपरमार्केटव्यवसायस्टोरसेटअपच्याविविधटप्प्यांवरवायआरसीकन्सल्टंटसमदतकरतात.

PROCESS AUTOMATION

The idea of having Ecommerce Consultants on-board from the beginning itself points towards reducing the involvement of the promoters in daily operations. Ecommerce Businesses willing to be a brand reaping profits & sustaining the competition must ensure that most of their processes should be automated. The more the manual intervention, the more would be the errors.

In Ecommerce business, you get only 1 chance to impress the customer & if you mess up there, you lose the customer for long.

Process automation in respect to all the activities pertaining to customers from order receiving to order fulfilment is a must for a seamless experience for the customers.

Task Management is another grey area where most deadlines fail as 90% of the tasks are assigned manually & are forgotten, unheard, misunderstood or mistaken.

YRC Team of Ecommerce Management Consultants helps to make maximum of the processes system-driven to ensure minimalistic manual intervention.

VIDEOGRAPHY & PHOTOGRAPHY

No matter how good your product is, the customer would know only if it looks good.

Photography includes the following steps:

 • Cataloguing your products
 • Cataloguing your images
 • Backup your images (A few cloud storage solutions include Dropbox, Google Drive, Bitcasa, Apple’s Cloud Storage etc.)
 • Choose the right camera & lens (You may also outsource the photography to a third party agency)

DIGITAL MARKETING

Digital Marketing includes SEO & SMM. SEO i.e. Search Engine Optimization includes activities like back-linking, meta tags, blog-writing etc. to ensure your website ranks on the 1st page on Google Search.

Next comes SMM i.e. “Social Media Marketing” which as the name suggests including promoting your products on all the social media sites, email marketing, influencer marketing & several other BTL activities.

These activities are going to be recurring & would decide the traffic on the website, the conversions, whether the right target market is tapped, the likes, the views, the orders, the reviews & much more. YRCs Ecommerce Consultants create a budget for digital marketing right from pre-launch to launch & for each month thereafter.

Building digital marketing strategies in coordination with the agency, selecting them to signing them off would be the role of YRC.

This ensures seamless coordination, detailed interactions & desired execution as it is always advisable to work with a single agency than multiple of them.

IT INTEGRATION

Selection of the right software for smooth functioning of back-end operations right from production to webstore display would be suggested and integrated by YRC Team.

YRC’s Team defines SOPs of Product Movement, maps it with the locations & people. They then create a blueprint of all the features required in the software & help in shortlisting & selection.

IT Integration involves connecting your offline inventories with real-time online webstore so when a sale occurs, inventories get deducted real time across offline as well as online platforms.

This helps in accurate inventory management, maintaining the MOQs, re-order levels & achieving the optimum inventory levels.

Some popular software include unicommerce, viniculum for your front-end website management & Genisys for your entire back-end Purchase, Production, Accounting, Invoicing etc. management.

WAREHOUSE & LOGISTICS PLANNING

 • How many cities or countries you wish to sell in?
 • Where should your Warehouse be located?
 • Should you have one warehouse in each country or city?
 • Should you be having your own delivery team in your base city?
 • Would the 3rd party vendors be reliable? What happens when they lose or misplace your product during delivery?
 • How should I manage the logistics if my goods are coming from different countries?
 • How should the goods be stored and barcoded?
 • How much space do I require for warehouse?
 • I am sure several such questions must be haunting you while you think of starting your own fashion ecommerce brand.

 

At YRC, our warehousing and logistics experts can help you devise a strategy for all of the above mentioned queries and much more.

We design the layout of the Warehouse considering the inward, goods processing, software entry, barcoding, outward, goods return, scrap storage, goods stacking & much more.

Logistics route plan is devised considering the manufacturer to your warehouse and from there to last mile delivery locations.

UI & UX DESIGNING

This Step involves 03 distinct parts:

Part 1: Choosing the right Platform:

From several platforms available in the market right from Shopify to magento, woocommerce, prestoshop, wordpress etc. you must choose the one that fits best for your business

Part 2: UX Designing:

“UX” denotes User Experience, which if put in simple language is building the functional requirements of the website.

UX Designing includes designing the features required in the website, customer journey map, website features, the browsing features, navigation features, ecommerce order management process flow, checkout cart features, catalogue management, ecommerce payment system, cross selling features & much more.

“As per statistics, 68% of the customers abandon the carts before payment”

An interesting UX ensures the customer sticks on to the website for a longer time.

Part 3: UI Designing:

UI stands for User Interface, which means designing the look and feel of the website. UI includes using the right colours, elements and the entire aesthetics of the website.

A good User Interface ensures the user completes the task that he has come for. It navigates the user through the journey of the brand in the simplest but most effective way.

The UX designer maps out the bare bones of the user journey; the UI designer then fills it in with visual and interactive elements.

If User experience is the bare bone, user interface wraps it up with an attractive cape.

At YRC, our team if experts can help you develop the entire User Journey to ensure it is engaging!

SAMPLING & PRODUCTION

This step follows the “Designing” Phase, whether you have an in-house design team, freelance designers or an outsourced design company. It is one of the most exciting phases, as here you see your designs turning into products & your ideas turning into reality.

In most start-up cases, production is outsourced i.e. brands tie-up with the established manufacturers/ job-workers to get their products manufactured.

Sampling involves multiple 04 Stages, Fit-Sample, Prototype Sample, Pre-Production Sample & the Production Sample.

Prototype Sample is the first sample provided to the buyer. It can be in any fabric/ colour. This sample is just to understand whether the product design looks equally great in reality.

Fit Sample, as the name suggests is prepared to check the fit of the garment i.e. the various sizes, length, width etc.

Pre-production is made by the actual production line. Here the stitching quality and other aspects related to manufacturing are checked. This is the last stage where rejection can be accepted.

Production Sample is made before the production which is the replica of what is going to be finally produced.

Once you are through with all this, you are good to go ahead & get your goods manufactured.

PRODUCT DESIGNING / SOURCING

Product Designing or Sourcing is the heart of the Ecommerce Fashion Brand.

Product Designing / Sourcing can be done in several ways, as follows:

 • In-house Design Team
 • Freelance Designers
 • Outsourced Design Team
 • Ready Product Sourcing (From Manufacturer or Wholesaler)

At YRC, we evaluate your business strategy & business model to arrive at the decision, which of the above ways would be best-fit for your business. In certain cases, product sourcing may be a combination of the above.

These are the people who are going to build your brand! Whether they are the designers or merchandiser, your brand look is going to be in their hands.

If you are designing each garment from the scratch, the sourcing would play crucial role in developing design identity of your brand.

Sourcing includes fabric, trims, lining & all the raw material required to build the garment.

BRANDING

Branding is the “Look of the Brand”, right from logo to tagline, the colours used, the brand story, the brand communications on social media, the packaging & all the other aspects which speak directly or indirectly to the customers. Branding constitutes the look & feel of the brand & hence must be thoughtfully planned to match with the product that we are selling.

Branding must appeal to our target audience. Example : A golden colour logo depicting finesse, art, richness, premium, however beautiful it may be individually cannot go with a brand selling affordable kids wear products. So, your logo must be in-line with your brand positioning, whether you are an expensive brand or a luxury brand or a value for money brand, it must be depicted from your “Branding”.

It is an integral part to attract the target audience.

ORGANOGRAMS & SOP’s

Organogram is the “HR Blueprint” of the business which is created at the onset, to map out the team required across each function at various stages of the business. At the launch, only key people need to be got on board to ensure the project gets started & at this stage, all of them need to multi-task. Similarly, certain financial as well as operational goals are set for addition of the further team. Example, for the operations team, we hire 1 operations manager during the pre-launch phase & we add 1 more only when the business kicks-off & we reach a volume of selling more than 1000 pcs/ month or a turnover of more than 0.1 million USD.

SOPs are Standard Operating Procedures, a bible to run the entire organization right from Sales, Purchase, HR, Order receiving to Order fulfilment, Inventory Management, Accounts, Warehouse, Logistics, Supply Chain, Production & all the other relevant functions for the business. Business must be organized from its first day of operations; only then the tasks can be delegated.

At YRC, we design the organization structure, the processes, and approximate time taken to execute each process, job profile of every member within the organization, their KRAs, KPIs & the Reporting Structure.

CRITICAL PATHWAY

Critical Pathway Analysis (CPA), is a project management technique which cannot be overlooked while launching an ecommerce fashion brand. Brand launch process is cumbersome with multiple inter-dependent & time-bound tasks involved, which need to be tracked to ensure the project remains on track.

CPA outlines key tasks across the project, their turnaround time (TAT) & the dependencies of tasks upon each other. It identifies the sequence of tasks, their interdependent steps from inception to completion, their criticalities, and their dates of onset, target dates of completion along with the key responsible person for the respective activities. Critical Pathway helps in understanding the unimportant & not urgent tasks which may jeopardize the execution of the project because of an unexpected snag! It also maps out the potential bottlenecks which might be posed because of the dependencies of tasks upon each other & cases where the next task cannot be commenced before the completion of the previous one.

CPA detects the minimum & the maximum time involvement of a particular individual or team to execute the task, thereby arriving at the overall deadlines associated with the project.

At Your Retail Coach, we design the Critical Pathway & review it periodically to ensure the project is on track & the progress is measurable.

BUSINESS STRATEGY & BUSINESS PLAN

Business Strategy includes the vision, mission, goals, business model, business plan & strategy for all the functions within the organization.

Business Strategy is a well-defined plan that outlines who, what, where, why, how & when for the company; for example, who would be the target market, how to attract the target audience, when to launch new products, where to operate from, how to handle competitors, what would be the USP, what would be long term goal of the organization & several other answers to the 5Ws of Strategy.

Business Strategy aligns the organization towards a common goal. Business SWOT helps company to identify & overcome their weaknesses & focus to sharpen the strengths. Business strategy forecasts future risks and helps business in building skillsets to overcome the potential threats.

YRC’s Business Plan focuses on creating a “Blueprint” of the business, thereby deriving the feasibility of the concept & gauge whether the opportunity is lucrative to invest time, energy & effort. Business Plan creates cash flow understanding i.e. building inflow & outflow cash projections from Week zero to week 60 i.e. 05 year projection. Business Plan calculates the capital investment, operating costs, one-time costs, recurring costs & all the other numbers relevant to obtain the breakeven sales, return on investment, return on capital, internal rate of return & several other ratios. Business Plan is also one of the important requirements if you are targeting the “Investor Route”. Fund raising becomes extremely transparent & channelized. With business plan panned out clearly, the business will know until what point must it be stretched & where to stop, which reduces the probability of unplanned investments.

MARKET RESEARCH

Starting the concept of Ecommerce Fashion brand with Market Research ensures we get detailed understanding of the industry & this research report also acts as a social confirmation for your concept. Market Research helps in understanding the target locations, their population, potential online buyers for your product, competitors for each category, and top selling products of the competitors, competitors’ price range, offers & their responses & much more. Market Research helps in thorough understanding of your brand position as compared to our competitors. It helps in identifying gaps in the market, in your category along with the scope of the said product in the desired market. This will help in validation of your concept & prevents you from making the same mistakes as your fellow brands, eventually saving your time, energy & efforts. This phase is also a make or a break phase, as the market research study may at-times come up with some eye-popping numbers & statistics which might compel you to re-think on your product or category that you are planning to sell or alter your entire concept itself!! Market Research Reports analyse the competitors’ webstore for their traffic, conversion & sales. This is extremely valuable information to derive our inventory budgets & projections, which takes us to our next phase.